Prison Info
Wie zijn we

Doelstellingen
Geschiedenis
Middelen

Wie is Jan De Cock

Boeken
Lezingen
Nieuwsbrieven
Realisaties

Activiteiten

Projecten

Binnenland
Buitenland

Samenwerking

Evenementen

Forum

Fotogalerij

Links

Nieuws

Boeken Videos...

Contact

SAMENWERKING

 1. Stichting Inside Outside
 2. Slachtofferhulp
 3. Justitieel Welzijnswerk
 4. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
 5. Slachtoffer in Beeld
 6. De Rode Antraciet vzw 
 7. FOD Justitie  
 8. Suggnomè
 9. Netwerk Detentie en Mensenrechten
 10. Sint-Egidiusgemeenschap
 11. Acat–Vlaanderen
 12. Vormingplus

Stichting Inside Outside

Vrijwilligersorganisatie die bemiddelt om in Vlaanderen en Nederland correspondenten te zoeken voor Amerikaanse ter dood veroordeelden en levenslanggestraften zonder enig uitzicht op vrijlating.

www.stichting-inside-outside.org


Meer info

 

Inside Outside Quilt

 

Inside-Outside Vlaanderen
p/a Edenlaan 38
2610 Wilrijk - België

Stichting Inside-Outside Nederland
Postbus 1083
3800 BB Amersfoort


Website: www.stichting-inside-outside.org
Email: inside-outside@planet.nl

inside-outside@planet.nl of www.stichting-inside-outside.org

Wat is er nu zo bijzonder aan een brief?

Klik hier om brief te lezen

 

Terug naar boven

Slachtofferhulp

Slachtoffers van misdrijven kunnen terecht bij Slachtofferhulp voor ondersteuning in hun verwerkingsproces.

www.slachtoffer-hulp.be

Slachtofferhulp!

Inbraak, diefstal, verkrachting, bedreiging, slagen en verwondingen, hold-up, car/home-jacking, stalking, moord, intrafamiliaal geweld...

Stuk voor stuk misdrijven die één of meerdere slachtoffers achterlaat. 

Deze mensen kunnen bij Slachtofferhulp terecht voor ondersteuning in hun verwerkingsproces van zulke schokkende gebeurtenissen.

Slachtoffers geven zelf vaak aan dat ze zich gevangen voelen in de gevolgen die het misdrijf of de schokkende gebeurtenis met zich meebrengt.

Wie zijn we en wat doen we?
Slachtofferhulp richt zich tot:

Slachtofferhulp bouwde naar alle leeftijdscategorieën een deskundigheid uit. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij de dienst Slachtofferhulp terecht.

Slachtofferhulp biedt:

Waar zijn we te bereiken?

Per gerechtelijk arrondissement is er in Vlaanderen een Centrum Algemeen Welzijnswerk met een dienst Slachtofferhulp.
Meer info en adressen vind je op

www.slachtoffer-hulp.be

Project : 'Provinciale coördinatoren kinderwerking Slachtofferhulp’

Met dit project brengen we kinderen die het slachtoffer werden van een misdrijf of schokkende gebeurtenis extra onder de aandacht. Kinderen worden nog steeds niet voldoende erkend als slachtoffer. In situaties van intrafamiliaal geweld komen kinderen ook nog eens in de verscheurende situatie terecht waarbij ze zowel kind zijn van de dader als van het slachtoffer.

Wat is de opdracht van de 5 provinciale coördinatoren?

Justitieel Welzijnswerk

De diensten Justitieel Welzijnswerk (JWW) bieden hulp aan verdachten, daders en hun naasten.

www.justitieelwelzijnswerk.be

Terug naar boven

Justitieel Welzijnswerk

De diensten Justitieel Welzijnswerk (JWW) bieden hulp aan verdachten, daders en hun naasten.

De focus van het individuele hulpaanbod ligt in de gevangenissen. Omdat gedetineerden de stap naar de hulp- en dienstverlening in de vrije samenleving niet zelf kunnen zetten, komt JWW naar hen toe. JWW begeleidt, ondersteunt en motiveert gedetineerden opdat zij de kracht vinden om het leven terug in handen te nemen en een eigen toekomstproject uit te stippelen.

Tijdens een begeleiding staat JWW met de cliënt stil bij de levensgeschiedenis, bij gemaakte keuzes en de gevolgen hiervan en bij toekomstverwachtingen. De weg naar hulpmogelijkheden uit de samenleving (voorzieningen op het vlak van welzijn, gezondheid, sociale zekerheid, huisvesting, onderwijs en vorming, tewerkstelling en opleiding, cultuur en vrije tijd) is hierbij een belangrijk gegeven. Ook de band tussen de cliënt en zijn directe sociale omgeving  staat doorheen de hulpverlening centraal.

Een confrontatie met het strafrecht, een detentie in het bijzonder, brengt ook voor de directe omgeving van de betrokkene heel wat met zich mee. Zij kunnen op de dienst JWW van hun regio terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Indien nodig leidt JWW hen gericht toe naar een gepast hulpaanbod.

Jaarlijks bereikt JWW, gespreid over alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen, zo’n 7.000 verschillende gedetineerden en 2.500 familieleden van gedetineerden.

Aansluitend op de hulpverlening wil JWW ook een structurele brug slaan tussen de gevangenis en de vrije samenleving. Zo sensibiliseert en motiveert JWW andere voorzieningen om hun aanbod toegankelijk te maken voor gedetineerden en ondersteunt zij hen bij de organisatie van hun aanbod binnen de gevangenismuren.

De diensten JWW maken deel uit van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Meer info en contactgegevens van de diensten JWW vind je op

www.justitieelwelzijnswerk.be

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

www.steunpunt.be

Terug naar boven

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk is een ondersteuningscentrum voor medewerkers en verantwoordelijken van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en een expertisecentrum voor thema’s en methodieken die verband houden met het welzijnswerk op de eerste lijn. In de Centra voor Algemeen Welzijnswerk staan ongeveer 1500 professionele en 2200 vrijwillige medewerkers in voor de hulpverlening aan diverse kwetsbare groepen in onze samenleving. Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk heeft een opdracht op het vlak van algemene dienstverlening: informatie, advies, vorming. Daarnaast bestaat de werking uit diverse ondersteuningsprogramma’s: thuisloosheid en armoede, gezin en relaties, jongeren, welzijnswerk in gevangenissen, slachtofferhulp, straathoekwerk.

Steunpunt Algemeen
Welzijnswerk
Diksmuidelaan 50
2600 Berchem
Tel: 03/ 366.15.40

www.steunpunt.be

Slachtoffer in Beeld

Slachtoffer in Beeld is een vormingsprogramma dat binnen de gevangenis een ruimte wil creëren voor gedetineerden om op een veilige en respectvolle manier stil te staan bij feiten en slachtoffers.

Slachtoffer in Beeld is erop gericht gedetineerden bewust te maken van de gevolgen van hun misdrijven voor slachtoffers, tracht hun inlevingsvermogen in de situatie van hun slachtoffers te vergroten en hen te laten stilstaan bij hun verantwoordelijkheid ten aanzien van slachtoffers. Op die manier wordt er een bewustmakings- en reflectieproces op gang gebracht.

Meer info: www.steunpunt.be

Contact: Tel. 03/366 48 78
e-mail  sib@steunpunt.be

De Rode Antraciet vzw 

een instelling voor vormingswerk, cultuur en sportpromotie in de penitentiaire sector.

www.derodeantraciet.be

Terug naar boven

De Rode Antraciet vzw is een instelling voor vormingswerk, cultuur en sportpromotie in de penitentiaire sector.

Zij gaat principieel uit van de waardigheid, de mogelijkheden en de verantwoordelijkheidszin van elke persoon. Zij ontwikkelt een eigen gevarieerd en gespecialiseerd aanbod maar stimuleert ook actief de aanwezigheid van de culturele sector (Vormingplus, Cultuurcentra) en de sportsector (sportclubs, sportfederaties) in de gevangenissen.

De Rode Antraciet is de ‘culturele’ en ‘sportieve’ partner binnen het Vlaams Strategisch Plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Zij spreekt zich uit in het debat over veiligheid en criminaliteit en wil zo bijdragen tot het ombuigen van een cultuur van angst en onveiligheid naar een cultuur van ontmoeting en respect.

De Rode Antraciet vzw
Landelijk Secretariaat: Maria Theresiastraat 114
3000 Leuven
016/20 85 10

info@derodeantraciet.be

Meer info: www.derodeantraciet.be

FOD Justitie  

Herstelgerichte detentie en Herstelconsulenten

Terug naar boven

FOD Justitie:  Herstelgerichte detentie – herstelconsulenten

De gevangenissen houden zich sinds enkele jaren meer en meer bezig met de vraag: hoe kunnen we als gevangenis de partijen betrokken bij het misdrijf (dader, slachtoffer, diens naaste omgeving en de naaste omgeving van de dader en de samenleving) uitnodigen om samen na te denken over hoe de schade hersteld kan worden. De minister van Justitie heeft daartoe per gevangenis een herstelconsulent aangeworven. Deze heeft als opdracht samen met andere personeelsleden en met externe partners te zoeken naar mogelijkheden om herstel in de gevangenis te stimuleren.  Er wordt in dit verband o.a. nauw samengewerkt met de bemiddelaars die concrete communicatie tussen dader en slachtoffer mogelijk maken en met de mensen van Slachtoffer in Beeld die een groepsvorming voor gedetineerden begeleiden rond het thema slachtofferschap.

Naast manieren om gedetineerden op individueel niveau aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om te herstellen, zoeken de herstelconsulenten ook naar wegen om de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving en die van het instituut gevangenis een plaats te geven. Ook werken zij naar een gevangeniscultuur waarin ruimte is voor participatie en communicatie.

Suggnomè

Slachtoffer-daderbemiddeling

www.suggnome.be

Terug naar boven

Suggnomè, slachtoffer-dader bemiddeling, helpt als neutrale bemiddelaar zoeken naar oplossingen voor moeilijkheden die voortvloeien uit het misdrijf voor beide partijen. De bemiddelaar heeft gesprekken met zowel dader als slachtoffer, zo mogelijk met beide samen. Deze contacten kunnen leiden tot een overeenkomst over het herstel van de schade. Het kan hierbij gaan over een financiële schadevergoeding maar ook over de meer persoonlijke gevolgen van het misdrijf. De bemiddeling is vertrouwelijk. Enkel datgene waar beide partijen mee instemmen kan ter kennis gebracht worden aan de rechter. Deze kan hiermee rekening houden en vermeldt dit in voorkomend geval in het vonnis.

Waarom?
Bemiddeling geeft aan dader en slachtoffer de mogelijkheid om zelf een actieve rol te spelen in de behandeling van hun zaak. Dit kunnen zij reeds doen kort na de feiten. Bemiddeling tracht zo bij te dragen tot een meer herstelgerichte justitie.

Voor wie?
Een ieder die direct (als partij) of indirect (als advocaat, als hulp- of dienstverlenende instantie) bij een strafrechtelijk dossier betrokken is kan om de tussenkomst van de bemiddelingsdienst verzoeken. In overleg met de gerechtelijke instanties wordt beslist wanneer een dossier in aanmerking komt voor bemiddeling. Men is vrij om al dan niet op het aanbod in te gaan.

Hoe verloopt de bemiddeling?
De bemiddelaar neemt contact op met dader en slachtoffer, luistert naar hun ervaringen en bekijkt de mogelijkheden voor bemiddeling.
De partijen beslissen in samenspraak met de bemiddelaar welke stappen er gezet worden.
Dader en slachtoffer kunnen elk moment beslissen om de bemiddeling stop te zetten.
Het staat vrij om raad te vragen aan een advocaat.
De bemiddelaar is een onafhankelijke beroepskracht. Hij is onpartijdig: hij is er zowel voor dader als slachtoffer.
De gesprekken zijn vertrouwelijk.
De gesprekken vinden plaats op de bemiddelingsdienst, bij de partijen thuis of op een andere plaats.
De bemiddeling is gratis.

 

Contact
Centraal Secretariaat Leuven
Maria Theresiastraat 114
B-3000 Leuven
Tel.: 016 22 63 88
Fax: 016 22 74 82

 

Netwerk Detentie en Mensenrechten

wil dat de uitvoering van de gevangenisstraf grondig verandert.

Terug naar boven

Het Netwerk Samenleving en Detentie wil dat de uitvoering van de gevangenisstraf grondig verandert. Nu is de gevangenschap in vele gevallen een periode waar de gedetineerde en zijn familie niet beter van worden. Hun armoede groeit meestal, hijzelf heeft onvoldoende kansen op vorming, op werk en op begeleiding. De relaties met zijn gezin worden erg moeilijk, de leefomstandigheden in de gevangenis zijn schadelijk voor zijn persoonlijkheid en voor de re-integratie. Dit is niet in het belang van de samenleving of van de slachtoffers.

Daarom wil het Netwerk dat de rechten én plichten van gedetineerden duidelijk omschreven worden. De gedetineerde wordt van zijn vrijheid beroofd en die beslissing brengt verplichtingen mee. Hij heeft daarnaast recht op een menswaardige en rechtvaardige behandeling. Het Netwerk wil ook dat de detentie gericht wordt op herstel en op re-integratie. De gevangenisstraf zou alleen toepast mogen worden wanneer het niet anders kan. Indien mogelijk moet men alternatieve straffen opleggen en men moet zo weinig mogelijk mensen in voorlopige hechtenis plaatsen.

Deze hervorming kan men doorvoeren als er genoeg middelen zijn en als men de werking van het gevangeniswezen aanpast. Dat vraagt politieke beslissingen die burgers maar zullen aanvaarden als ze het nut ervan inzien. Het Netwerk wil hierbij een rol spelen en van zich laten horen in de media, op debatten en bij al wie bezig is met de gevangenis. Het wil ook de aandacht van politici trekken op de noodzakelijke hervormingen.

In de discussie wil het Netwerk dat er aandacht is voor de slachtoffers. Het Netwerk is ervan overtuigd dat de belangen van het slachtoffer niet in tegenspraak zijn met een rechtvaardige behandeling van de gedetineerden.

Wie is het Netwerk? Het bestaat uit organisaties en personen die regelmatig overleggen over acties. De deelnemers komen uit het welzijnswerk, het onderwijs, het vormingswerk, mensenrechtenorganisaties, welzijnszorg. Ook criminologen, justitiepersoneel, vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen, en andere maken er deel van uit.

Contact:
Netwerk Samenleving en Detentie
p/a J. Van Stopenberghestraat 2
9000 Gent
tel.: 09/223.07.38


angela@mensenrechten.be

 

Sint-Egidiusgemeenschap

Het bezoeken van gevangenen, het schrijven van brieven en andere manieren van vriendschappelijke steun aan gevangenen behoren tot het engagement van haar vrijwilligers. . De Sint-Egidiusgemeenschap voert ook intensief strijd voor de afschaffing van de doodstraf.


www.santegidio.org

Terug naar boven

Sant’Egidio, een vriendschap die geen grenzen kent

‘Ik was gevangen en jij  hebt me bezocht’ (Mt 25, 35-36). Deze zin uit het Mattheus-evangelie, waar Jezus zich met de gevangenen identificeert, neemt de Sint-Egidiusgemeenschap ernstig
Het bezoeken van gevangenen, het schrijven van brieven en andere manieren van vriendschappelijke steun aan gevangenen behoren tot het engagement van haar vrijwilligers. In Europa, Afrika, Azië en Amerika helpen haar leden zo de menswaardigheid en de hoop van de gevangenen hoog te houden. Als het nodig is, zorgen ze ook voor voedsel en medicatie. In Afrika vooral proberen de vrijwilligers ook de dossiers van de gevangenen te volgen, omdat velen gewoon niet vrij komen door gebrek aan middelen of door het slecht functioneren van de juridische systemen.

De Sint-Egidiusgemeenschap voert ook intensief strijd voor de afschaffing van de doodstraf. Ze nam het voortouw in de World coalition for the abolition of the death penalty. Een petitie voor een moratorium op executies verzamelde al meer dan vijf miljoen handtekeningen. In het najaar 2007 namen de Verenigde Naties een resolutie aan dat alle lidstaten aanmaant een moratorium op executies in acht te nemen. Voor Sant’Egidio geldt dat als een historische stap in de richting van de universele afschaffing van de doodstraf.

Sant'Egidio – in het Nederlands ook bekend als Sint-Egidiusgemeenschap – is in Rome ontstaan in 1968, vlak na het Tweede Vaticaans Concilie. De gemeenschap groeide uit tot een wereldwijde lekenbeweging. Ze telt wereldwijd meer dan 50.000 leden, die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid.

Voor meer info: www.santegidio.org

Acat–Vlaanderen

Actie van christenen ter afschaffing van foltering en doodstraf.

www.acat-belgië-vlaanderen.org

Vormingplus

door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde vormingsinstelling

www.vormingplus.be

 

Terug naar boven

 

Infos